تبخیر کننده CO2 مایع –ویپرایزر (CO2 ECONOMY VAPORIZER)

دستگاه تبخیرکننده CO2 جهت تبدیل CO2 از فاز مایع به فاز گازی در صنایع غذایی ، نوشابه سازی ، تولید آب گازدار ، کارخانجات تولیدی بزرگ جهت پروسه جوشکاری تحت حفاظت گاز CO2 ، تاسیسات آتش نشانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

در این پروسه دستگاه هوای سرد تولید می نماید که جهت خنک کردن سالن ها قابل استفاده می باشد .

مصرف برق دستگاه کمتر از 2A بوده و بسیار اقتصادی است .

دستگاه قابل نصب در فضای بیرون یا فضاهای بزرگ داخلی طراحی گردیده است .

صرفه جویی انرژی این دستگاه در مدت یکسال سرمایه گذاری آن را مستهلک می نماید .

ambient-heated-co2-vaporizer-131098